EFtis-träffar i Svenskfinland

05.12.2019 kl. 20:24
Denna vecka har jag träffat många eftisansvariga

Tillsammans med Sonja Hyvönen från Utbildningsstyrelsen har vi åkt ut till olika regioner för att träffa och nätverka med personer som ansvarar för eller jobbar med eftis- och klubbverksamhet i Svenskfinland. Detta har vi gjort en gång per termin sedan snart 15 år tillbaka. Personerna som deltar, informationen och diskussionen på träffarna har varierat under åren, men behovet av att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor har bestått.

Det nya regeringsprogrammet är ett av årets teman. Regeringsprogrammet lyfter fram barns och ungas välmående. Programmet Utbildning för alla består av projekt som genomförs för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Alla barn och unga ska garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen och Finland ska skapa en egen version av modell man har på Island.

I regeringsprogrammet sägs det också att kvaliteten på morgon- och eftermiddagsverksamheten samt  klubbverksamheten och samarbetet mellan kommunerna och aktörerna inom den tredje sektorn ska stärkas. Detta är frågor som Sydkusten jobbar med i samarbete med andra aktörer på fältet både nationellt och i Svenskfinland.

Även mera praktiska frågor som t.ex. bristen på ändamålsenliga lokaler, trycket på att ha öppet längre, hur ordnas morgonverksamheten, det ständigt ökande antalet barn i behov av stöd och samarbetet mellan skola och eftis diskuterades och ventilerades på träffarna. Vi fick dessutom besök av de finlandssvenska läsambassadörerna som presenterade sig och berättade om sitt läsfrämjande arbete. Eftis har stora möjligheter att erbjuda barnen fina lässtunder och kreativa språkstärkande aktiviteter som sätter spår.

Glädjande nog fick vi höra att det är rekordmånga personer som i höst har påbörjat läroavtalsstudier för att bli behöriga att jobba som eftisledare. De nya examensgrunderna och reformen inom andra stadiets utbildning har gjort det ännu smidigare och mer flexibelt att avlägga en yrkesexamen för personer i arbetslivet. Vi behöver fler utbildade behöriga pedagoger som kan ge våra barn och unga en trygg och meningsfull skoldag och fritid.

Vårt arbete för att trygga och utveckla förutsättningarna för en kvalitativ eftisverksamhet och en meningsfull fritid fortsätter. För att öka välmåendet hos barn och unga och deras familjer behövs ett nytänk och gränsöverskridande samarbete både på gräsrotsnivå, lokalt och på nationell nivå. Låt diskussionen leva stark och synas i konkreta åtgärder.

 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi